LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

UE
Ogłoszenie z dnia 29.11.2021

Dlaczego wycinamy drzewa na Osiedlu Jagiełły ?

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie zostały objęte w kwietniu 2013r. czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. W wyniku przeprowadzonych czynności 28 maja 2013r. na Spółdzielnię została nałożona decyzja administracyjna PZ.5582.05.06.2013. W decyzji nałożono na Spółdzielnię obowiązek zapewnienia (budowy) dróg pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jagiełły 7, Jagiełły 7A, Jagiełły 7B, Jagiełły 7C, Czarnieckiego 55, 21 Stycznia 24, 21 Stycznia 28, Stępowskiego 21 i Stępowskiego 13 w Ostródzie. Dla każdego z w/w budynków spółdzielczych obowiązek miał analogiczną treść:
Zapewnić drogę pożarową do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Droga pożarowa o szerokości co najmniej 4m, powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku (od strony klatek schodowych), na całej jego długości, a bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5 - 15m. Droga powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN bez konieczności cofania. Najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11m.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od dnia 26.11.2021r. przystępuje do wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie o szerokości 4m wokół budynków Jagiełły 7, Jagiełły 7A, Jagiełły 7B, Jagiełły 7C oraz Czarnieckiego 55 w Ostródzie.

Wykonanie powyższego obowiązku zostało nałożone na Spółdzielnię przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Olsztynie.

Realizacja przedmiotowych prac ma na celu umożliwienie rozstawienia przez Państwową Straż Pożarną skokochronu w przypadku ewentualnych działań ratowniczych i ewakuacji z najwyższych kondygnacji w/w budynków. Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny i Utrzymania Zasobów pokój 109, 209 lub 212 (tel. 89 642 32 14, 642 32 09 lub 642 32 05).

Ogłoszenie z dnia 27.10.2021
Ogłoszenie z dnia 16.10.2021
UE

"Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ul. 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie"
oraz
"Modernizacja energetyczna budynków przy ul. 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że w ramach realizowanych wyżej wymienionych Projektów, na które pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonano termomodernizację oraz prace dodatkowe:

- w 2020 roku w budynkach przy ulicach:

21 Stycznia 43

21 Stycznia 28

21 Stycznia 41.

- w 2021 roku w budynkach przy ulicach:

Stępowskiego 6

Stępowskiego 14

21 Stycznia 26

21 Stycznia 30.

W ramach Projektów w 2022 roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz prace dodatkowe w budynkach przy ulicach:

Stępowskiego 4

Stępowskiego 12

Stępowskiego 21.

Przypominamy, że całkowita wartość projektów to kwota 11.592.498,18 zł, z czego dofinansowanie Funduszy Europejskich (EFRR) wynosi 5.750.008,05 zł.
Do dnia 05.10.2021 roku Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.805.716,10 zł.
Zakończenie rzeczowe realizacji Projektów to 31.12.2022 rok.

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że w dniu 10.09.2021 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" wydał 100 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r., kwestionując selektywną zbiórkę odpadów w budynkach będących przedmiotem tych decyzji.

Spółdzielnia złożyła w dniu 23.09.2021 roku odwołania od tych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu i wykorzysta wszystkie możliwości odwoławcze.

W przypadku utrzymania w mocy zaskarżonych decyzji wszystkie osoby, które zadeklarowały selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, będą zobowiązane do dopłaty należności za odpady za wskazany okres według stawki jak za odpady niesegregowane.

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest dopłata na wszystkich budynkach łącznie w kwocie 386.777,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 26.08.2021

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

W sierpniu bieżącego roku Spółdzielnia otrzymała informacje - decyzje o podwyżce cen za energię cieplną, dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za dostawę gazu. Po raz kolejny informujemy, że podwyżka cen, tych mediów w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni, nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana. Ceny energii cieplnej na wniosek dostawcy MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, natomiast ceny za wodę i odprowadzanie ścieków na wniosek PWiK Sp. z o.o. zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Spółdzielni nie są przekazywane wnioski dostawców mediów, tym samym nie są znane powody i okoliczności wzrostu cen. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o zmianach poszczególnych składników opłat mieszkaniowych wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 4 ust. 7 i ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.08.2021

Stanowisko Spółdzielni do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

W załączeniu pismo Prezesa Zarządu:
1. Z dnia 2 lutego 2021 r. do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska -  TREŚĆ PISMA  
2. Z dnia 23 lipca 2021 r. do Marszałka Senatu. -  TREŚĆ PISMA  

Ogłoszenie z dnia 26.07.2021

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
PODWYŻKA CIEPŁA od 1 sierpnia 2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" informuje, że od 1 sierpnia 2021r. dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostródzie podnosi ceny ciepła. Jest to już druga podwyżka cen ciepła w ciągu 9 miesięcy, poprzednia podwyżka ciepła była wprowadzona od 1 listopada 2020r. Aktualna podwyżka cen ciepła wyniesie od 8% do 10% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta od 8% do 9,5% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe (odbiorców). Organy Spółdzielni ze względów prawnych, formalnych i organizacyjnych, nie są w stanie, w tak krótkim czasie podjąć stosownych uchwał w sprawie zmiany wysokości zaliczek na energię cieplną i zawiadomić o tej zmianie mieszkańców do 1 sierpnia 2021r. Od miesiąca września 2021r., po przedstawieniu przez Zarząd propozycji zmian w opłatach za energię cieplną i zatwierdzeniu ich przez Radę Nadzorczą, zostaną Państwo zawiadomieni o nowym wymiarze opłat. Zaliczki na opłatę stałą zostaną zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen opłaty stałej wprowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Zaliczki na opłatę zmienną (centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody) zostaną ustalone po analizie wzrostu cen, zużycia ciepła w 2021 roku oraz rozliczenia energii cieplnej za 2020r.

Podwyżka opłat będzie miała znaczący wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2021r.

Ponownie informujemy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych, negocjacyjnych, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Spółdzielnia po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych każdorazowo wnioskuje o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także modernizuje własne węzły ciepłownicze mając na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Przypominamy również, że w 2019 roku dwukrotnie ulegała zmiana cena za energię cieplną: od 1 stycznia 2019r. oraz od 7 sierpnia 2019r. W porównaniu do cen obowiązujących od 01.01.2019r. aktualna podwyżka wynosi średnio ponad 25%.
Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni. Wysokość tej opłaty ustala samodzielnie dostawca ciepła MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ogłoszenie z dnia 24.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Pieniężnego 41 o powierzchni 24,80 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową. Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni: 53,83 m2, 551,20 m2, 100 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową. Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:
- 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
oraz w budynku handlowo - usługowym przy ul. Pieniężnego 41 w Ostródzie o powierzchni:
- 28,60 m2 - 2 pomieszczenia zlokalizowane w niskim parterze wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

Ogłoszenie z dnia 16.03.2021

Spółdzielnia posiada do wynajęcia narożną powierzchnię reklamową usytuowaną na zadaszeniu wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Stępowskiego 8 w Ostródzie o powierzchni 25 m2. W powyższej sprawie można uzyskać informację w dziale technicznym i utrzymania zasobów Spółdzielni tel.89 642 32 01; 89 642 32 14.4.

Ogłoszenie z dnia 13.02.2021

Harmonogram wykonania przeglądu instalacji gazowej oraz wentylacyjnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

kliknij tutaj aby otworzyć -->  HARMONOGRAM    pdf

Ogłoszenie z dnia 25.01.2021
Ogłoszenie z dnia 13.01.2021

W dniu 22 grudnia 2020r. Spółdzielnia zwróciła się do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" o rozważenie możliwości umorzenia wszczętych z urzędu postępowań z dnia 19.11.2020r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Postepowania dotyczą okresu od 1 lutego 2018r. do 31 maja 2020r., a ewentualne decyzje wydane przez Związek Gmin mogą skutkować dopłatą w wysokości ponad 360 tysięcy złotych i będą dotyczyły tych rodzin, które w/w okresie deklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

  TREŚĆ PISMA SPÓŁDZIELNI DO ZWIĄZKU GMIN Z 22.12.2020R.    pdf

W dniu 4 stycznia 2021 r. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź ze Związku Gmin, której treść przedstawiamy poniżej.

  TREŚĆ ODPOWIEDZI ZE ZWIĄZKU GMIN Z DNIA 04.01.2021R.    pdf

W odpowiedzi Związek stwierdził m.in., okres od przejęcia przez Związek Gmin zarządzania gospodarką odpadami pozwalał zarządom spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych na właściwe zorganizowanie systemu gromadzenia odpadów, w tym edukację mieszkańców budynków wielolokalowych.

Należy podkreślić, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa m.in., że:

 • do obowiązkowych zadań własnych gminy (Związku Gmin) należy utrzymanie czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 1),
 • gminy (Związki Gmin) zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki do ich utrzymania m.in. poprzez:
  • tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców (art. 3 ust. 2 pkt 6),
  • prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 8),
 • z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina (Związek Gmin) pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2).

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem Związku Gmin, że spółdzielnie i wspólnoty miały wystarczająco dużo czasu na organizację systemu gromadzenia odpadów i edukację mieszkańców, skoro jest to zadanie Związku Gmin i zgodnie z ustawą mieszkańcy pokrywają te koszty w ramach uchwalonej przez Związek Gmin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie z dnia 26.10.2020

PODWYŻKA CIEPŁA od 1 listopada 2020r.

Informujemy Państwa, że w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) Spółdzielnia otrzymała od dostawcy energii cieplnej MPEC sp. z o.o. w Ostródzie, informację o podwyżce cen energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Podwyżka cen będzie obowiązywała od 1 listopada 2020r. (niedziela) i wyniesie ok. 6% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta o ok. 6% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Spółdzielnia ze względów prawnych, formalnych i organizacyjnych, nie jest w stanie w ciągu 4 dni podjąć stosownych uchwał w sprawie zmiany wysokości zaliczek na energię cieplną i zawiadomić o tej zmianie mieszkańców. Do końca bieżącego roku zaliczki pozostaną w dotychczasowej wysokości. Zaliczki na opłatę stałą zostaną zmienione od 1 stycznia 2021 roku, proporcjonalnie do wzrostu cen opłaty stałej wprowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Zaliczki na opłatę zmienną zostaną ustalone po zakończeniu okresu rozliczeniowego i przeprowadzonej analizie kosztów oraz wyniku rozliczenia za 2020r. Podwyżka opłat będzie miała wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2020 rok.

Ponownie informujemy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych negocjacji, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Spółdzielnia po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych każdorazowo wnioskuje o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy.
Przypominamy również, że w poprzednim roku dwukrotnie ulegała zmiana cena za energię cieplną: od 1 stycznia 2019r. oraz od 7 sierpnia 2019r. Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Prezes Zarządu
Leszek Klonowski

Ogłoszenie z dnia 24.10.2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ustalony w specyfikacji przetargowej przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

Ogłoszenie z dnia 20.10.2020r.

Informacja dotycząca rozliczenia zimnej wody i kosztu jej podgrzewu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w nawiązaniu do informacji Zarządu z dnia 25.05.2020 r. zawiadamia, że w miesiącu październiku 2020 r. otrzymacie Państwo rozliczenie wody za III kwartał 2020 r. wraz z rozliczeniem rzeczywistego kosztu podgrzewu wody za II i III kwartał 2020 r.

Rozliczenie dwóch kwartałów kosztu podgrzewu wody jest niezbędne, aby począwszy od rozliczenia czwartego kwartału 2020 r. (otrzymacie je Państwo w styczniu 2021 r.) zarówno rozliczenie wody, jak i rozliczenie kosztu podgrzewu wody dotyczyło tego samego okresu i było realizowane na bieżąco.

Nadmieniamy, że zmianę sposobu rozliczenia dokonaliśmy m. in. ze względu na Państwa sugestie, w celu zwiększenia czytelności rozliczeń.

Rozliczenie łączne kosztu podgrzewu wody dwóch kwartałów, wymagało opracowania nowej do jednorazowego zastosowania aplikacji, która musiała być uzgodniona z autorami systemu informatycznego eksploatowanego przez Spółdzielnię. W związku z panującą pandemią, prace związane z przygotowaniem oprogramowania oraz wydruku rozliczeń uległy przedłużeniu i dlatego rozliczenie to, otrzymacie Państwo do końca października 2020 r.

Jednocześnie prosimy, aby wynikłą różnicę z rozliczenia (nadpłatę lub niedopłatę) uwzględnili Państwo przy najbliższej opłacie mieszkaniowej.

Za utrudnienie przepraszamy oraz serdecznie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i jednocześnie życzymy dużo zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie z dnia 19.10.2020r.

Pismo Zarządu z dnia 19.10.2020r. do Związku Gmin w sprawie przepełnionych pojemników na odpady komunalne.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TREŚĆ PISMA    pdf

Ogłoszenie z dnia 13.10.2020r.

Informacja o rozpatrzeniu petycji mieszkańców Spółdzielni przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie wystąpienia miasta Ostróda ze Związku Gmin "Czyste Środowisko"

Informujemy, że w dniu 1 października 2020r. o godz. 14 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ostródzie. Komisja rozpatrywała petycję podpisaną przez ponad 800 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Przedmiotem petycji było żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Ostródzie w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej w Ostródzie ze Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie. Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uzasadnieniem wniosku przez przedstawicieli Spółdzielni, członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad rekomendacją (negatywną lub pozytywną) dla Rady Miejskiej wniosku Spółdzielni. Po zapowiedziach czterech członków Komisji o możliwości nieuczestniczenia w głosowaniu (3 członków Komisji ze względu na członkostwo w Spółdzielni (?), jedna osoba z powodu uczestnictwa w projekcie finansowanym przez Związek Gmin), ostatecznie wszyscy członkowie Komisji oddali głosy w sposób następujący:

 1. Pan Mariusz Bojarowski - wstrzymał się,
 2. Pani Agnieszka Karłowicz - wstrzymała się,
 3. Pan Piotr Duda - wstrzymał się,
 4. Pan Jarosław Domeradzki - wstrzymał się,
 5. Pan Czesław Najmowicz - za negatywną rekomendacją wniosku Spółdzielni.

Żaden z członków Komisji nie głosował za pozytywną rekomendacją wniosku ponad 800 mieszkańców Spółdzielni.

Jeżeli Rada Miejska wprowadzi do porządku swoich obrad punkt, dotyczący rozpatrzenia petycji mieszkańców Spółdzielni, poinformujemy Państwa o terminie i miejscu posiedzenia Rady Miejskiej w Ostródzie.

Ogłoszenie z dnia 15.09.2020r.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" dla mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INFORMACJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 21.08.2020r.

Lista adresów nieruchomości i lokalizacji gromadzenia odpadów komunalnych.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ODPADY    pdf

Ogłoszenie z dnia 22.07.2020r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych oraz komunalnych z podziałem na poszczególne budynki na dzień 30.06.2020 r.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  ZALEGŁOŚCI    pdf

Ogłoszenie z dnia 17.06.2020
Ogłoszenie z dnia 03.06.2020
Ogłoszenie z dnia 29.05.2020r.

Informujemy, że od miesiąca czerwca 2020r. ulegają zmianie opłaty:
- gospodarka odpadami komunalnymi - (wywóz nieczystości)
- woda i odprowadzanie ścieków
Wysokość tych opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni (Zarządu i Rady Nadzorczej), a Spółdzielnia nie ma możliwości prowadzenia negocjacji, rozmów na temat wysokości tych opłat.

  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 28.04.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że rozpoczęła wymianę pojemników (kolor czarny) na odpady komunalne zmieszane w zasobach Spółdzielni. Do pojemników należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają obowiązkowej segregacji. Pozostałe pojemniki, które znajdują się w miejscach gromadzenia odpadów, są przeznaczone na odpady segregowane w odpowiednich frakcjach (różne kolory pojemników), dostarczone są przez Związek Gmin "Czyste Środowisko". Pojemniki zostały zakupione ze środków pochodzących od mieszkańców Spółdzielni. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dbałość o pojemniki w zakresie porządkowym i technicznym oraz prawidłowe korzystanie z pojemników. Wymiana pojemników we wszystkich miejscach należących do Spółdzielni powinna zakończyć się do 6 maja 2020r.
Na każdym pojemniku znajduje się naklejka zawierająca adres budynku (nazwa ulicy i numer budynku). Prosimy o korzystanie z tych pojemników, które są przeznaczone dla odpowiedniego budynku.
Przypominamy, że od 1 czerwca 2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz nowe zasady prowadzeni tej gospodarki, w tym m.in. obowiązkowa segregacja odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2020r.

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020r. Spółdzielnia rozpocznie przekazywanie maseczek ochronnych. Maseczki będą wkładane do skrzynek pocztowych każdego mieszkania w ilości zgodnej z ilością osób, za które była naliczona opłata za odpady komunalne w miesiącu kwietniu 2020r. Maseczki znajdują się w zamkniętym opakowaniu foliowym i są wielokrotnego użytku. Informacja używania i czyszczenia maseczki znajduje się pod ogłoszeniem.
Maseczki ochronne zostały przekazane Spółdzielni przez Burmistrza Miasta Ostróda.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  INSTRUKCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.04.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 31.03.2020r. obowiązuje ustawa z dnia 31.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy w naszej Spółdzielni jest zgodny z rokiem kalendarzowym i upływa z dniem 31 grudnia każdego roku. Zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie powinno być zwołane do dnia 30 czerwca 2020r.

Zapis art. 90 ustawy tworzącej tzw. "tarczę antykryzysową" przedłuża termin zwołania Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni i zależny od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zarząd Spółdzielni zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ostateczny termin to 6 tygodni po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Informujemy ponownie, że wszelkie sprawy i zapytania prosimy kierować poprzez kontakt telefoniczny, mail'owy lub listowny. W dalszym ciągu nie jest możliwe dokonywanie wpłat w kasie w siedzibie Spółdzielni. Prosimy o korzystanie z e-uslug dostępnych na naszej stronie internetowej oraz realizację wpłat w formie przelewów bankowych. Numery telefonów, adresy mailowe oraz numery rachunków bankowych znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

Prezes Zarządu

Ogłoszenie z dnia 23.03.2020r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączone z użytku do odwołania zostają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu znajdujące się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność".
Decyzja ta jest związana z tym, że koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie podczas korzystania z urządzeń zabawowych i siłowni istnieje możliwość zarażenia.
Przed zamknięciem, wszystkie place zabaw i siłownie zostaną zdezynfekowane. W najbliższym czasie przy obiektach znajdzie się taśma ograniczająca i tabliczka informacyjna o zakazie korzystania z placów zabaw i siłowni.
Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd SM "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 18.03.2020r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie


Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 poz. 433) oraz w związku z coraz liczniejszymi zakażeniami koronawirusem, Spółdzielnia wprowadziła następujące zmiany, ograniczenia i dodatkowe działania:

 1. Biuro Spółdzielni (Jagiełły 37) oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" (Chrobrego 4) zostały zamknięte w trosce o zdrowie mieszkańców, kontrahentów i pracowników. Spółdzielnia nadal wykonuje swoje zadania i obowiązki oraz obsługę interesantów w sposób zdalny pracując: w poniedziałek 8-16, od wtorku do czwartku 7-15, w piątek 7-14.
 2. AKCJA WODA DLA SZPITALA - więcej informacji po kliknięciu specjalnego baneru w górnej części strony internetowej.
 3. Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej. Niezbędne numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.
 4. Służba techniczna i konserwatorska będzie prowadziła dyżury i usuwała awarie, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji w budynkach (częściach wspólnych). Osoby usuwające awarie zostały wyposażone w środki zapobiegające zarażeniu.
 5. Systematycznie prowadzimy dezynfekcję: posadzek w klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych w wiatrołapie, poręczy na klatkach schodowych, wejść do piwnic i innych dostępnych miejsc. Używane środki posiadają atest higieniczny
 6. Nie jest możliwa bezpośrednia obsługa kasowa i dlatego prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości płatności elektronicznej.

W trosce o Państwa zdrowie apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji i przestrzeganie zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i państwowe.

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"

Ogłoszenie z dnia 14.03.2020r.

Czasowe zawieszenie kontroli w lokalach mieszkalnych
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W trosce o Państwa zdrowie i życie, a w związku z decyzją Rządu RP z dnia 11.03.2020 r., mającą na celu podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa, informuję, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawieszamy przewidziane w tym terminie przeprowadzanie przez służby własne Spółdzielni, jak i służby zewnętrzne kontroli kominiarskich, instalacji gazowych oraz pozostałych czynności kontrolnych i sprawdzających.
Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii, których skutki stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, bądź użytkowników innych lokali w danym budynku lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie się stanu technicznego budynku.
O wyznaczonych ponownych terminach przeprowadzenia kontroli w Państwa lokalach mieszkalnych będziemy informować na bieżąco, w dotychczas obowiązujący w Spółdzielni sposób.

Apel do mieszkańców
(13.03.2020 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, prosimy wszystkich Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" o kontakt wyłącznie drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub listowej. Biuro Spółdzielni oraz Osiedlowy Dom Kultury "Jedność" zostały zamknięte do odwołania.
Utrudnienia w bezpośrednim kontakcie dotyczą również spotkań Prezesa Spółdzielni z Mieszkańcami.
Niezbędne numery telefonów oraz adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.jednosc-ostroda.pl
Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Jedność" w Ostródzie

Ogłoszenie z dnia 05.03.2020r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje mieszkańców zasobów spółdzielczych o podjęciu działań zmierzających do zmiany organu prowadzącego gospodarkę odpadami komunalnymi w Naszym mieście. Inicjatywa Spółdzielni spowodowana jest przede wszystkim brakiem zróżnicowania i obniżenia opłat za wywóz śmieci w budownictwie wielorodzinnym.
W związku z powyższym Spółdzielnia zamierza wnieść do Rady Miejskiej w Ostródzie petycję z żądaniem podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda ze Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Licząc na Państwa poparcie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią petycji zamieszczoną pod ogłoszeniem oraz złożenie podpisu pod jej treścią. Petycje można podpisać w Biurze Obsługi (na parterze), w Dziale Administracji - pokój 109 (na parterze), w Dziale Technicznym - pokój 212 (na piętrze), w Dziale Organizacyjno-Prawnym - pokój 205 (na piętrze) oraz w Sekretariacie - pokój 206 (na piętrze). Do udzielania informacji w sprawie upoważnieni są Pełnomocnicy Zarządu, Kierownicy wszystkich Działów Spółdzielni oraz pracownicy Sekretariatu.

  PETYCJA    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.08.2019r.

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2019r. ulegają zmianie (podwyższeniu) ceny za energię cieplną dostarczaną przez MPEC spółka z o.o. w Ostródzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody do lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Jest to druga zmiana cen ciepła w bieżącym roku.

- Od 1 stycznia 2019r. ceny ciepła wzrosły przeciętnie o: 18.71% - opłata stała i 13,99% - opłata zmienna.

- Od 7 sierpnia 2019r. ceny ciepła wzrosną przeciętnie o: 7,31% - opłata stała i 9,14% - opłata zmienna.

Zarząd Spółdzielni informuje, że od 1 września 2019r. zostanie wprowadzona zmiana wysokości składnika Zaliczka na energię cieplną - opłata stała a o jej wysokości każdy użytkownik lokalu, właściciel zostanie powiadomiony w miesiącu sierpniu br. odrębnym pismem. Składniki opłat: Zaliczka na C.O. - opłata zmienna oraz Zaliczka podgrzanie wody nie ulegną zmianie do końca 2019r. Po analizie poniesionych kosztów i wysokości zaliczek na energię cieplną w 2019r. Spółdzielnia podejmie decyzję o wysokości tych opłat w następnych miesiącach.

Informujemy, że zaliczka na C.O. pobierana przez Spółdzielnię jest na tym samym poziomie od wielu lat, natomiast dwukrotna podwyżka przez dostawcę energii cieplnej (zwłaszcza opłaty zmiennej) w bieżącym roku będzie miała duże znaczenie w rozliczeniu centralnego ogrzewania i podgrzania wody w 2019r.

Spółdzielnia nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który na wniosek MPEC spółka z o.o. w Ostródzie, wydał decyzję o zmianie (podwyższeniu) cen za energię cieplną. Spółdzielnia nie posiada żadnych możliwości prawnych, organizacyjnych do negocjacji wysokości cen, ani terminu ich wprowadzenia.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37 uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe po kapitalnym remoncie, wykończone w wysokim standardzie w budynku handlowo - usługowym przy ul. Czarnieckiego 32 w Ostródzie o powierzchni:

 • 94,20 m2 - sala handlowo - sprzedażowa
 • 71,60 m2 - sala handlowo - sprzedażowa

wyposażone w: nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację multimedialną, instalację UTP, instalację alarmową z programatorami i czujnikami ruchu, instalację do kamer, oświetlenie LED.

W powyższej sprawie można uzyskać informację w administracji Spółdzielni tel. 89 642 32 01 ; 89 642 32 14.

WYNAJEM WYNAJEM WYNAJEM
Ogłoszenie z dnia 14.01.2019r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w styczniowym Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  BIULETYN 01/2019    pdf

Ogłoszenie z dnia 24.11.2018r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU    pdf

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Zmiany w dofinansowaniu wymiany stolarki okiennej
od 1 stycznia 2019r.

W dniu 25.09.2018r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarząd podjęła uchwałę Nr 77/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do wymiany stolarki okiennej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019r.
W przypadku wątpliwości informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni.
Treść nowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: WEWN. REGULAMINY.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2018r.

Od 1 stycznia 2019r. nastąpi podział dotychczasowego
składnika opłat ZALICZKA na C.O.:

Zaliczka CO

Podział składnika zostanie tak ustalony, aby wartość dwóch nowoutworzonych składników nie była wyższa od wartości "starego" składnika więcej niż 3zł (co może być spowodowane zaokrągleniami). Jedynym powodem wzrostu tych składników może być zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa ciepła dla dostawcy energii cieplnej - MPEC Sp. z o.o. Ostróda.
O ewentualnych zmianach w taryfie zostaną Państwo poinformowani, natomiast w miesiącu grudniu 2018r. otrzymają Państwo informację z wysokością zaliczek od 01.01.2019r. Wszelkich informacji o powyższych zmianach udziela Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2018r.

Bezgotówkowa forma płatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że od dnia 30.08.2018 r. w kasie głównej Spółdzielni została wprowadzona bezgotówkowa forma płatności - karty płatnicze oraz płatność mobilna Blik.

Ogłoszenie z dnia 13.06.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność w Ostródzie informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. na okres 3 lat (Decyzja GD.RET.070/221-222/D/2018.KR).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 12.06.2018r.

GARAŻE E-USŁUGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że użytkownicy, właściciele garaży mają dostęp do Internetowej Kartoteki Użytkownika Lokalu.
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni mają dopisaną dodatkową kartotekę (garażu) do lokalu mieszkalnego w e-usługach. Login i hasło pozostają bez zmian.
Natomiast użytkownicy, właściciele garaży spoza zasobów Spółdzielni mają utworzone nowe konto w e-usługach. Osoba posiadająca tytuł prawny do garażu może zgłosić się do biura Spółdzielni pok. 100 (naprzeciwko portierni) z dowodem tożsamości. Otrzyma kartę z przydzielonym identyfikatorem (loginem) i hasłem.
Zapraszamy do korzystania z e-usług.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

Komunikat Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie dotyczący wejścia w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

kliknij tutaj aby otworzyć -->  KOMUNIKAT    pdf

Ogłoszenie z dnia 11.09.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2017r. obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które w istotny sposób zmieniają min. zasady nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni.

W związku z powyższym, w załączeniu, zamieszczony został tekst Ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 25.08.2017r. poz. 1596.

Wszelkich informacji, związanych z powyższymi zmianami, udziela Dział Organizacyjno-Prawny Spółdzielni - tel. 642-32-12 lub 642-32-04.

Z poważaniem Prezes Zarządu

kliknij tutaj aby otworzyć -->  TEKST USTAWY    pdf

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 18.04.2017r. (data wpływu do Spółdzielni 26.04.2017r.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie, wydał decyzję dla Państwa budynku, w której stwierdził, że w okresie od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. nie była możliwa selektywna zbiórka odpadów oraz naliczył dla wszystkich mieszkańców opłatę wyższą, jak za odpady niesegregowane. Za okres od sierpnia 2013r. do bieżącego miesiąca 2017r. Spółdzielnia nie posiada decyzji Związku. Pomimo prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, stwierdzających że w budynkach wielorodzinnych można różnicować stawki opłat w zależności od deklaracji mieszkańców, Związek nie podziela stanowiska Sądu. Tym samym stosuje odpowiedzialność zbiorową dla wszystkich mieszkańców Państwa nieruchomości, nie uwzględniając Państwa woli wyrażonej w złożonych oświadczeniach. Decyzja Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" nie jest prawomocna.

Zarząd Spółdzielni nie podziela stanowiska Związku w tej sprawie i wykorzysta procedurą odwoławczą od wydanej decyzji.

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016r.

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie blokowania (przysłaniania) przewodów wentylacyjnych w lokalch. Blokowanie kratek wentylacyjnych wpływa na komfort zamieszkiwania oraz stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożaru, wybuchu, zatrucia gazem i tlenkiem węgla.

Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r.

Od dnia 01.07.2015 r. nie będzie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 26.02.2015r.

Informacja o dopłatach do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  CZYTAJ         

Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" informuje, że od października 2014 w Ostródzie przy ul. Kopernika 3 został uruchomiony Punkt Partnerski ENERGA.

Biuro realizuje czynności:
- Informacje - jak zostać naszym klientem, wymagane dokumenty,
- Podpisanie umowy i założenie licznika,
- Oferta rabatowa dla firm,
- Aktywacja usług Rozliczenia Rzeczywiste, Rozliczenia Pre-Paid,
- Przepisanie licznika (nowy Odbiorca), ponowne założenie licznika (np.: po demontażu licznika)

Ogłoszenie z dnia 30.12.2013r.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego. Szczegóły na stronie MOPS Ostróda -   CZYTAJ WIĘCEJ  

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 1500 do 1600


Zarząd Spółdzielni

poniedziałki od 1300 do 1500


Zapisy przyjmuje się od poniedziałku do piątku w sekretariacie spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu :
089-646-67-84


Kasa spółdzielni

Informujemy, że kasa spółdzielni przyjmuje wpłaty w następujących godzinach :

kasa

poniedziałek od 730 do 1530

wtorek, środa, czwartek od 700 do 1500

piątek od KASA NIECZYNNAE-USŁUGI

podaruj uśmiech

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :