LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 15.03.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Ostródzie przy ul. Jagiełły 33/8.
Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Jagiełły 33 w Ostródzie, wymaga przeprowadzenia remontu, usytuowany jest na IV piętrze, powierzchnia użytkowa wynosi 36,03 m2, składa się z dwóch pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc z własnością, którego związany będzie udział wynoszący 0,0147 części w prawie współwłasności gruntu, stanowiącego działkę Nr 355/4 o obszarze 0,1671 ha, KW EL 1O/00037544/6 i w częściach wspólnych budynku.
Lokal posiada instalację : centralnego ogrzewania, zimnej wody z wodomierzem, gazową i elektryczną.
Do lokalu przynależy piwnica, która wchodzi w skład nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza wynosi 149.000 zł (słownie : sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

Wadium w kwocie 7.450 zł (słownie : siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.03.2023 r. na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" Nr 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197.

Oferty należy składać wyłącznie na druku przygotowanym przez Spółdzielnię wraz z dowodem wpłaty wadium, w zaklejonych kopertach z napisem - "Przetarg nieograniczony na lokal przy ul. Jagiełły 33/8" w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie, pokój 206.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. w biurze Sp-ni przy ul. Jagiełły 37, pokój 210, godz. 12:00
Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu nastąpi dnia 31.03.2023 r. o godz. 12:30 w biurze Spółdzielni pokój 210.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu, pobrania druku oferty oraz Specyfikacji zawierającej warunki przetargu, dostępnych w biurze Sp-ni pokój 205 lub na stronie internetowej www.jednosc-ostroda.pl

Telefon kontaktowy 89-642-32-12.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  SPECYFIKACJA    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  OŚWIADCZENIE    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.03.2023

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni: 71,60 m2, 53,83 m2, 551,20 m2, 100 m2, 24,60 m2, 147,13 m2, 217,05 m2, 165,00 m2, przy ul. Armii Krajowej 8 o powierzchni 44,65 m2, przy ul. Jagiełły 37 o powierzchni 16,00 m2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową.

Szczegółowych informacji udziela dział techniczny i utrzymania zasobów tel. 89 642-32-01; 89 642-32-14.

Ogłoszenie z dnia 01.03.2023

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Kompleksowe wykonanie prac remontowo-budowlanych wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Osiedle Młodych 1 i 3 w Ostródzie".

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można uzyskać odpłatnie po uiszczeniu wpłaty w wysokości 200 zł + VAT na rachunek PKO BP SA Oddział 1 w Ostródzie 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197 i okazaniu potwierdzenia w pokoju 212 tel. 89 642 32 05 lub przesłaniu potwierdzenia na e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (pokój 206) w terminie do 13.03.2023r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni (pokój 210) w dniu 13.03.2023r. o godz. 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetargi nieograniczone pod nazwami:

  1. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 4 w Ostródzie".
  2. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 21 w Ostródzie".

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 12 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf


E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
633642
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :