LOGO
               
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 18.09.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Ostródzie przy ul. Jagiełły 15A/40.
Lokal mieszkalny nr 40 przy ul. Jagiełły 15A w Ostródzie, wymaga przeprowadzenia remontu, usytuowany jest na III piętrze, powierzchnia użytkowa wynosi 46,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada instalację : centralnego ogrzewania (z podzielnikami kosztów), zimnej wody z wodomierzami, gazową i elektryczną.
Do lokalu przynależy piwnica, która wchodzi w skład nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 97.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wadium w kwocie 4.850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.09.2017 r. na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" Nr 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197.

Oferty należy składać wyłącznie na druku przygotowanym przez Spółdzielnię wraz z dowodem wpłaty wadium, w zaklejonych kopertach z napisem - "Przetarg nieograniczony na lokal przy ul. Jagiełły 15A/40" w terminie do dnia 26.09.2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie, pokój 206.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. w biurze Sp-ni przy ul. Jagiełły 37, pokój 210, godz. 14:00.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu nastąpi dnia 27.09.2017 r. o godz. 14:30 w biurze Spółdzielni pokój 210.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu, pobrania druku oferty oraz Specyfikacji zawierającej warunki przetargu, dostępnych w biurze Sp-ni pokój 205 lub na stronie internetowej www.jednosc-ostroda.pl

Telefon kontaktowy 89-642-32-12.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Oświadczenie    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Specyfikacja    pdf

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący świadczenia usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" i świadczenie innych usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można uzyskać odpłatnie w wysokości 50 zł + VAT wpłacając wskazaną kwotę na rachunek bankowy 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197, za pokwitowaniem w biurze Spółdzielni pokój 109
tel. 89 642 32 01 lub 89 642 32 08 e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (pokój 206) w terminie do 20.09.2017r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni (pokój 210) w dniu 20.09.2017r. o godz. 11.30.

Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełnić warunki określone w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych przy ul.

  1. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni 18,40 m2
  2. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 32 o powierzchni 165,00 m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie specyfikacji warunków najmu lokalu użytkowego w Spółdzielni pokój 109, lub ze strony internetowej www.jednosc-ostroda.pl., która stanowi integralną część ogłoszenia.

Akces brania udziału w przetargu musi być złożony na piśmie (druku sporządzonym przez Spółdzielnię) w sekretariacie Spółdzielni pok. 206 do dnia 25.09.2017r. do godz. 11.45.

Przetarg ustny odbędzie się w biurze Spółdzielni pok. 210

  1. dla lokalu przy ul. Czarnieckiego 32 o pow. 18,40 m2 w dniu 25.09.2017r. o godz. 12.00
  2. dla lokalu przy ul. Czarnieckiego 32 o pow. 165,00 m2 w dniu 25.09.2017r. o godz. 12.30

Szczegółowych informacji udziela dział administracji Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 89-642-32-01 lub 89-642-32-14

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Oświadczenie    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Specyfikacja - Czarnieckiego 32 pow. 18.40m2    pdf

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Specyfikacja - Jagiełły 32 pow. 165m2    pdf

Ogłoszenie z dnia 05.09.2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Jagiełły 37 w Ostródzie posiada do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Osiedle Młodych 14-100 Ostróda o powierzchni 0,1334 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostróda jako działka nr 101/33 obręb 7, wpisanej do księgi wieczystej nr EL 1O/00010352/8 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Informacji w powyższej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 642 32 08, 89 642 32 01.


E-USŁUGI

UNIQA

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :