LOGO
               
                             PORZĄDEK OBRAD

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia : Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej, wnioskowej.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu                 z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni                       za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 9. Przedstawienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. przeprowadzonej w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
 11. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej.
 13. Dyskusja.
 14. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań dostępne są dla Członków w siedzibie Spółdzielni, pokój 204. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 12.06.2020 r.
Zgłoszenia kandydatów na delegata na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej możliwe jest w terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków. Druki zgłoszenia kandydatów dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Spółdzielni.
Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal (mieszkalny, usługowy, garaż) i lokale te zostały zaliczone do różnych części Walnego Zgromadzenia, zobowiązani są w terminie 7 dni przed rozpoczęciem I części Walnego Zgromadzenia do pisemnego powiadomienia Zarządu Spółdzielni, o wyborze tej części Walnego Zgromadzenia, w której będą uczestniczyć.
Przed podpisaniem listy obecności i wydaniem mandatu należy okazać dowód tożsamości.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  Karta zgłoszenia Kandydata na Delegata    pdf

              

E-USŁUGIUNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
482501
gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :