LOGO
               
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400 UE

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" z siedzibą w Ostródzie ul. Jagiełły 37.
 2. 2Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: kadry@jednosc-ostroda.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 642-32-07.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Spółdzielni wynikających z przepisów prawa , a w szczególności ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w działalności spółdzielni.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" oraz podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzania danych, a także organy umocowane do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa o ile staną się one wymagalne.
 6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :